Szukaj
  • mgierka

Spółka holdingowa w Nowym Ładzie.

Zaktualizowano: 24 lis 2021

Spółka holdingowa, co to takiego?


Spółka holdingowa to taki podmiot, który tylko w niewielkim stopniu zajmuje się działalnością gospodarczą, jej głównym zadaniem jest posiadanie udziałów w innych spółkach córkach. To one zajmują się głównie działalnością operacyjną oraz pełnią też inne funkcje pomocnicze. Dzięki tak zbudowanej strukturze spółki holdingowe mogą gromadzić dywidendy wypłacane im ze spółek córek, co pozwala na akumulację kapitału w jednym podmiocie, zarządzanie majątkiem oraz jego ochronę.


Warunki preferencyjnego zwolnienia.


Pierwszym warunkiem jaki będzie musiała spełnić spółka holdingowa będzie wymóg rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej. Drugim warunkiem jaki będzie musiała spełnić spółka holdingowa to bezpośrednie posiadanie minimum 10% udziałów w kapitale spółki zależnej nieprzerwanie od co najmniej roku. Preferencje zawarte w Nowym Ładzie mają dotyczyć holdingów jednopoziomowych, w których dywidenda przekazywana jest bezpośrednio ze spółek operacyjnych do spółki holdingowej.


Warunki dla spółek zależnych.


Spółka zależna nie może posiadać udziałów lub akcji w podmiotach polskich jak i zagranicznych w wysokości przekraczającej 5%. Podmiot zależny nie może również posiadać tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz instytucjach wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze. Ani spółki holdingowe, ani spółki zależne nie mogą wchodzić w skład podatkowych grup kapitałowych.


Zwolnienie dywidend.


Nowy Ład zawiera zwolnienie dywidendy w wysokości 95% całkowitej kwoty wypłacanej od podmiotu zależnego do spółki holdingowej. Pozostała część dywidendy tj. 5% będzie obciążone podatkiem CIT w wysokości 19%.


Zwolnienie z opodatkowania zysków kapitałowych.


Nowy Ład przewiduje zwolnienie z podatku CIT dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej, wyłącznie dla transakcji z podmiotami niepowiązanymi, w rozumieniu regulacji o cenach transferowych. Warunkiem skorzystania z preferencji będzie złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o chęci skorzystania ze zwolnienia podatku CIT do właściwego terytorialnie naczelnika właściwego urzędu skarbowego na pięć dni przed planowanym zbyciem udziałów lub akcji podmiotu zależnego. Wyjątkiem od tej reguły będzie zbycie udziałów w spółkach nieruchomościowych, które nie będą podlegały preferencyjnemu zwolnieniu.


Kumulacja preferencji podatkowych.


W celu uniknięcia kumulacji preferencji podatkowych z tego rozwiązania nie będą mogły skorzystać podmioty podlegające zwolnieniom w ramach specjalnej strefy ekonomicznej oraz spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych. Rozwiązania zaproponowane w Nowym Ładzie będą w alternatywie do istniejących zwolnień z podatku u źródła implementowanych z Dyrektyw Unijnych. Spółka holdingowa będzie miała możliwość skorzystania albo z rozwiązań zawartych w dyrektywach Unijnych albo z zwolnień zawartych w Nowym Ładzie.17 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie